WWW.TURGUTLULU.COM İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI 

WWW.TURGUTLULU.COM İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI 
1. AMAÇ ve KAPSAM
1.1. Turgutlulu.com İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası (“Gizlilik ve Çerez Politikası”), Turgutlulu.com (“Turgutlulu haber ”) sahibi olduğu ve yönettiği www.turgutlulu.com, (…) internet siteleri aracılığıyla muhatap olduğu, sözleşmesel ya da herhangi bir şekilde ilişki kurduğu Abone ve Ziyaretçilerin kendilerinden ya da üçüncü kişilerden elde edilen Kişisel Verilerinin işlenmesi, güvenliği, gizliliği ve bu doğrultuda sahip olduğunuz haklarınıza ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 
    1.2. Turgutlulu haber  Ziyaretçilerin gizliliğine önem vermekte, uhdesindeki verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanabilmesi için KVKK m. 12 ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri almaktadır. 
    1.3. Turgutlulu haber  işbu Politika hükümlerini dilediği zaman yukarıda sayılan internet siteleri üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Turgutlulu haber ’nın yaptığı güncelleme ve değişiklikler internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 
    1.4. İşbu Politikaya konu Kişisel Verilerin işlenme usul ve esaslarına dair detaylı bilgilendirme ve aydınlatma için “TURGUTLULUCOM AYDINLATMA METNİ”ni inceleyiniz. 
    1.5. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikasında tüm Kullanıcılar ayrı ayrı veya birlikte Ziyaretçi olarak adlandırılacaktır. 
2. TANIMLAR ve KISALTMALAR 
    İşbu Gizlilik Politikası’nda geçen; 
    Abone: Turgutlulu haber ’nın hizmetlerinden abonelik sistemi aracılığıyla özel olarak faydalanan gerçek ve tüzel kişiyi, 
    Turgutlulu haber ’nın hizmetlerini Abonelerin kullanımına sunduğu çevrimiçi sistemi, 
    Çerez: Ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarını, Gizlilik ve Çerez Politikası: İşbu Turgutlulu haber  Gizlilik ve Çerez Politikası’nı, 
    İnternet Sitesi: Turgutlulu haber ’nın sahibi olduğu ve yönettiği www.turgutlulu.com ve (….) internet sitelerini, 
    Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 
    Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 
    Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, 
    Kullanıcı: Turgutlulu haber  internet sitelerine erişmek amacıyla kullanıcı adı ve parolası oluşturarak internet sitelerini kullanan Ziyaretçi ve Aboneleri, 
    KVKK: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 
    Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,     
    Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, 
    Ziyaretçi: Turgutlulu haber ’na ait www.turgutlulu.com, (…) internet sitelerini herhangi bir amaçla çevrimiçi olarak kullanan kişileri, ifade eder. 
    3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve İŞLENME AMAÇLARI 
    3.1. Ziyaretçilere İlişkin Olarak 
    3.1.1. Turgutlulu haber , aradaki ilişki gereği Ziyaretçiler tarafından kendisine iletilen ve Ziyaretçileri tanımlayabilecek isim-soy isim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kimlik bilgileri gibi Kişisel Verileri işlemektedir. 
    3.1.2. Turgutlulu haber  yukarıda belirtilen Kişisel Verileri Ziyaretçilerle arasındaki sözleşmenin gereklerini ifa etmek, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, Kullanıcılara yayınlar ve bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak, yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak, gerektiğinde Kullanıcıyla temas kurmak, Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla işleyecektir. 
    3.1.3. Turgutlulu haber  yayınlarının mahkemelerde delil niteliğinde olmasından dolayı mahkeme ve diğer idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde yayınlarını, bunların içerisinde bulunan Kişisel Verileri ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. 
    3.1.4. Turgutlulu haber , sorunların tanımlanması ve içerisindeki platformlara ait internet sitelerinde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Ziyaretçilerin IP adresini tespit etmekte ve bunları kullanmaktadır. IP adresleri, Ziyaretçileri genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. 
    3.2. Çerezlere İlişkin Olarak 
    3.2.1. Turgutlulu haber ; Ziyaretçiler hakkındaki bilgileri Çerez kullanarak elde edebilir. Çerezler sayesinde Turgutlulu haber  Ziyaretçilerin internet sitesinde geçirdiği vakitteki faaliyetlerini takip ederek internet sitelerinde nasıl vakit harcadıklarını istatistikî olarak elde etmektedir. Bu Çerezler internet sitesine giriş yapan Kullanıcı’nın adı, mail adresi, profil fotoğrafı, yaşı, cinsiyeti, IP kodu gibi kişiyi tanımlamada kullanılabilecek bilgileri içerebilir ve bu Kişisel Veriler kullanılarak Turgutlulu haber  için bir veri tabanı oluşturulması da mümkündür. İnternet sitesinin kullanımı durumunda Ziyaretçiler bilgilerin işlenmesine rıza göstermiş olmaktadırlar. 
    .2.2. Bu Çerezler, Turgutlulu haber ’na ait internet sitelerini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin bu internet sitelerini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde edilmesine ve Ziyaretçiler için özel tasarlanmış Kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Ziyaretçiler dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. 
    .2.3. Turgutlulu haber  tarafından kullanılan Çerez’ler aşağıdaki gibidir: 
    eknik Çerezler (Technical Cookies): Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. 
    tantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies): Ziyaretçi’ler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, Ziyaretçi’nin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site Kullanıcı’sı olduğu belirlenerek, Kullanıcı’nın her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir. 
    lash Çerezleri (Flash Cookies): İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir. 
    işiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies): Kullanıcı’ların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması. 
    nalitik Çerezler (Analytical Cookies): Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir. 
    çüncü Parti Çerezler (Third Party Cookies): Çerezi yerleştiren tarafa göre, platform çerezleri ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri, Turgutlulu haber  tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Turgutlulu haber  ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir. 
    . KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 
    .1. Kişisel Verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca; 
     Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, 
    Doğru ve gerektiğinde güncel, 
    Belirli, açık ve meşru amaçlar için, 
    İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, 
    İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlemektedir. 
    4.2. Kişisel Veriler, KVKK’nın 5. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak yine aynı madde hükmüne göre aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, Veri Sahibinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Verilerinin işlenmesi mümkündür: 
    Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 
    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
    Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
    Kişisel Veri Sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
    Kişisel Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 
    5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ 
    5.1. Kişisel Verileriniz, Turgutlulu haber  tarafından
    Abonelik formları, 
    İnternet siteleri iletişim formları, 
    İnternet siteleri ziyaretleri, 
    E-Bülten kayıt formları, 
    Üyelik formları, 
    Akdedilen sözleşmeler, gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında işbu Gizlilik ve Çerez Politikasında belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
    5.2. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikasına konu Kişisel Verileriniz veri çeşidi ve bu verinin hangi amaçla işlendiğine göre değişiklik göstermekle birlikte genel itibariyle bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir. 
    6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 
    6.1. Turgutlulu haber , işbu Gizlilik ve Çerez Politikasın konu Kişisel Verileri ve bu Kişisel Verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri başta Kişisel Veri Sahibi ile aradaki ilişkinin/sözleşmenin gereklerini ifa etmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kişisel Veri Sahibinin güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, sunulan hizmetleri geliştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için ve işbu Politika’nın 4.2. maddesinde sayılan hallerde; dış kaynak hizmet sağlayıcıları, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankalar, sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir. 
    6.2. Turgutlulu haber  Kişisel Verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir. 
    7. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ 
    7.1. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, Turgutlulu haber  tarafından Kişisel Veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 
    7.2. Turgutlulu haber , KVKK’ya uygun bir biçimde, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık kapsamında kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan zamanaşımı süreleri boyunca Kişisel Verileri muhafaza edebilecektir. Bu durumda muhafaza edilen Kişisel Verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişim sağlanmaktadır. 
    7.3. Turgutlulu haber  tarafından Gizlilik ve Çerez Politikasına konu Kişisel Verilerin saklama süreleri aşağıdaki gibidir. 
    7.3.1. Abone ve Kullanıcı’lara ilişkin olarak:   
VERİNİN NİTELİĞİ    İLİŞKİNİN SONA ERME TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAMAK ÜZERE SAKLAMA SÜRELERİ     PERİYODİK İMHA SÜRELERİ
Sözleşmeden kaynaklı ilişkilerde işlenen Kişisel Veriler     10 Yıl     Her veri için ayrı olarak 10 yıl tamamlandıktan sonra 6 ay içerisinde 
Vergisel kayıtlar     5 yıl     Her veri için ayrı olarak 5 yıl tamamlandıktan sonra 6 ay içerisinde 
Ziyaretçi’lerin Kişisel Veriler’i     6 ay    Her veri için ayrı olarak 6 ay tamamlandıktan sonra 6 ay içerisinde 
7.3.2. Çerez’lere ilişkin olarak: 
    Teknik Çerezler (Technical Cookies), Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies), Flash Çerezleri (Flash Cookies), Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies), Analitik Çerezler (Analytical Cookies), Üçüncü Parti Çerezler (Third Party Cookies) 
    8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
8.1. KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda Kişisel Veri sahipleri; 
    Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
    Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
    Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
    Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
    Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
    6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
    Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 
    8.2. Kişisel Veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi içerir başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Veri Sorumlusu sıfatıyla Turgutlulu haber ’nın “turan mahallesi baltacı mahmut yolu no 24 Turgutlu” adresine ulaştırabilir yahut da ([email protected]) e-posta adresine iletebilirsiniz. 
    8.3. Turgutlulu haber  cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte başvurunuzda; 
    Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, 
    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, 
    Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, 
    Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, 
    Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 
    8.4. Turgutlulu haber  tarafından işlenen Kişisel Verilerin doğru ve eksiksiz olması Kişisel Veri Sahibinin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi durumunda Turgutlulu haber ’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle Turgutlulu haber ’nın bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü buna sebep olan Kişisel Veri Sahibine aittir. Turgutlulu haber  Kişisel Veri Sahibinin vereceği destek ile Kişisel Verileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak bu Kişisel Verilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektiği hallerde Kişisel Veri Sahibinin Turgutlulu haber  ile “[email protected]” e-mail adresinden irtibata geçmesi gerekmektedir. 

banner4